- فروشگاه ناب دانلود گزارش کارآموزی در پست ۲۰ کیلو ولتی شبکه برق
راهکار افزایش بازدید و اعتبار سایت و وبلاگ
خدمات این سایت براساس قوانین کشوراست. دوستان گرامی تمامی فایل های این مجموعه سایت فقط می توانند راهنمای شما باشند اگر کمی وقت بگذارید شما میتوانید بهترین فایل ها را خودتان طراحی و بنگارید .

گزارش کارآموزی در پست ۲۰ کیلو ولتی شبکه برق

گزارش کارآموزی در پست ۲۰ کیلو ولتی شبکه برق

موضوع :

گزارش کارآموزی در پست ۲۰ کیلو ولتی شبکه برق

رشته برق

( فایل word قابل ویرایش )

تعداد صفحات : ۱۱۱

فهرست

۱- مقدمه 
۱-۱-معرفی 
۱-۱-۱- پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده 
۱-۱-۲- پست ۲۰ کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم 
۱-۱-۳- انواع ترانسفورماتورها 
۱-۲- اهداف 
۱-۳- تعاریف 
۱-۳- ۱- عنصر پست ۲۰ کیلو ولتی 
۱-۳-۲- واحد پست ۲۰ کیلو ولتی 
۱- ۳-۳- بانک پست ۲۰ کیلو ولتی 
۱-۳-۴- تجهیزات پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۳-۵- وسیله تخلیه پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۳-۶- ترمینالهای خط 
۱-۳-۷- ولتاژ نامی Un 
۱-۳-۸- سطح عایقی U1 
۱-۳-۹- خروجی نامی 
۱-۳-۱۰- جریان نامی 
۱-۳-۱۱- تلفات پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۳-۱۲- تانژانت زاویه تلفات (tan ) 
۱-۳-۱۳- حداکثر ولتاژ سیستم Um 
۱-۳-۱۴- دمای هوای محیط 
۱-۳-۱۵- دمای هوای خنک کننده 
۱-۳-۱۶- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۳-۱۷- دمای استاندارد آزمایش 
۱-۴- طراحی و ساخت 
۱-۵- توان واحد پست ۲۰ کیلو ولتی 
۱-۶- اضافه بار قابل قبول 
۱-۶-۱- حداکثر ولتاژ قابل قبول  
۱-۶-۲- حداکثر جریان قابل قبول :
۱-۷- پلاک شناسایی پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۸- مشخصات کلی پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۹- تعاریف 
۱-۹-۱- جریان نامی دائمی 
آزمایشات معمول(Routine tets)
۱-۱۰- اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ 
۱-۱۰-۱ کلیات 
۱-۱۰-۲- پست ۲۰ کیلو ولت نوع خشک 
۱-۱۰-۳- پست ۲۰ کیلو ولت نوع روغنی 
۱-۱۱- کنترانسها 
۲- مقدمه 
۲-۱- معرفی 
۲-۱-۱ طراحی 
۲-۲ تعاریف 
۲-۲- ۱جریان دائم نامی IN
۲-۲-۲ جریان هجومی نامی 
۲-۲-۳ اندوکتانس نامی 
۲-۲- ۴فاکتور Q
۲-۳-۲ جریان هجومی نامی 
-۲۴- سطح عایقی 
۵-۲- افزایش دما 
۶-۲- پلاک شناسایی 
۲-۶-۱ اطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود. 
۷-۲- آزمایشها 
۲-۷-۱ آزمایشهای معمول 
۲-۷-۲ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ 
۲-۳-۷ اندازه گیری اندوکتانس 
۲-۷-۴- آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا 
۲-۷-۵- آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی 
۸-۲- تلرانسلها 
۱-۳- مقدمه 
۳-۱-۱ معرفی 
۳-۲- طراحی 
۳-۳- تعاریف 
۳-۳- ۱جریان نامی با فرکانس سیستم IN
۳-۳-۲ ولتاژ نامی با فرکانس سیستم 
۳-۳-۳ جریان نامی با فرکانس تنظیم IA
۳-۳-۴ ولتاژ نامی با فرکانس تنظیم UA
۳-۳-۵ فرکانس تنظیم نامی fA
۳-۳-۶ اندوکتانس نامی LA
۳-۳-۷ فاکتور Q نامی QA
۳-۳-۸ جریان کوتاه مدت نامی IKN
۳-۴ مقادیر نامی 
۳-۴-۱ مقادیر ولتاژ و جریان نامی 
۳-۴-۲ جریان کوتاه مدت نامی 
۳-۴-۳ فاکتور Q نامی 
۳-۴-۴ ضعیف ولتاژ و جریان 
۳-۴-۵ سطح عایقی 
۳-۵ پلاک شناسایی 
۳-۵-۱ اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود. 
۳-۶- آزمایشها 
۳-۶-۱ اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است. 
۳-۶-۲ اندازه گیری اندوکتانس 
۳-۶-۳ آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی 
۳-۶-۴ اندازه گیری فاکتور Q
۳-۶-۵ اندازه گیری تلفات 
۳-۶-۷ تعیین نحوه افزایش دما 
۳-۷- تلرانس 
۴-۱ مقدمه 
۴-۲ طراحی 
۴-۳- تعاریف 
۴-۳-۱ سیم پیچ اصلی 
۴-۳-۲ ولتاژ نامی 
۴-۳-۳ جریان زمین نامی 
۴-۴- مقادیر نامی 
۴-۴-۱ ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی 
۴-۴-۲ جریان زمین نامی 
۴-۴-۳ امپدانس توالی صفر نامی 
۴-۵- سطح عایقی 
۴-۶-پلاک شناسایی 
۴-۷- نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور 
۴-۸- آزمایشها 
۴-۸-۱ آزمایشهای نمونه 
۴-۸-۲ آزمایشهای خاص 
۴-۹- اندازه گیری امپدانس توالی صفر 
۴-۱۰-افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی 
۴-۱۱- تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت 
۴-۱۲- تلرانسها 
۴-۱۳- آزمایشات پست ۲۰ کیلو ولت 
۴-۱۳-۱- کلیات آزمایشهای پست ۲۰ کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند : 
۴-۱۴- جزئیات آزمایشات 
۴-۱۵- تلفات پست ۲۰ کیلو ولت 
۴-۱۵-۱- آزمایش معلول : 
۴-۱۵-۲- آزمایش نمونه : 
۴-۱۶- آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه) 
۴-۱۷- آزمایشات ولتاژ 
۴-۱۷-۱- برای واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی 
۴-۱۷-۳- برای بانکهای پست ۲۰ کیلو ولتی 
۴-۱۸- آزمایش یونیزاسیون پست ۲۰ کیلو ولت (آزمایش نمونه) 
۴-۱۹- سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست ۲۰ کیلو ولت و زمین 
۵-۱- مقدمه 
۵-۱-۱معرفی 
۵-۲- تعاریف 
۵-۲-۱ ولتاژ نامی 
۵-۲-۲ جریان نامی 
۵-۲-۳ محدوده تنظیم 
۵-۲-۴ سیم پیچ کمکی 
۵-۲-۵ سیم پیچ ثانویه 
۵-۲-۶ ولتاژ نامی 
۵-۲-۷ جریان نامی 
۵-۳- محدوده تنظیم 
۵-۴ افزایش درجه حرارت سیم پیچ 
۵-۵- سطح عایقی 
۵-۶- پلاک شناسایی 
۵-۷-آزمایشها 
۵-۷-۱ آزمایشهای نمونه 
۵-۷-۲ آزمایش های خاص 
۵-۹ اندازه گیری ولتاژ بی باری 
۵-۱۰ آزمایش افزایش درجه حرارت 
۵-۱۱ آزمایشهای دی الکتریک 
۵-۱۳ برای عایق غیریکنواخت 
۵-۱۴- تلرانسها 
۶-۱ مقدمه 
۶-۱-۱ معرفی 
۶-۲- حالات مطالعه شده‌ی ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم 
۶-۳ ایجاد سیستم 
۶-۳-۱ انتخاب روش‌های گوناگون تفسیر خطای پست 
۶-۳-۲داده‌های تحلیل گاز محلول در روغن(خطای پست )برای کاربر 
۶-۳-۳تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور 
۶-۳-۴تشخیص خطاهای ترانسفورماتور 
۶-۳-۵روش نسبیت چهارگانه‌ی راجر 
ضمیمه A
ضمیمه B
ضمیمه c
ضمیمه D
ضمیمه E
ضمیمه F
ضمیمه G
منابع و ماخذ

 

معرفی انواع پست های موجود در شبکه

۱- مقدمه
۱-۱-معرفی
پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
۱-۱-۱- پست ۲۰ کیلو ولتی خازن گذاری شده
پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار
می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها عبور می کند.
۱-۱-۲- پست ۲۰ کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم
پست ۲۰ کیلو ولت تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست ۲۰ کیلو ولت زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند.
۱-۱-۳- انواع ترانسفورماتورها
بسته به نوع کاربرد، پست ۲۰ کیلو ولت دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند.
این ترانسفورماتورها عبارتند از:
– پست ۲۰ کیلو ولت مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی
– پست ۲۰ کیلو ولت استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند.
ترانسفورماتور یکی از نیازهای بسیار مهم سیستم‌های انتقال بسیار بزرگ می‌باشد .این بدان علت است که ترانسفورماتور همچون وسیله‌ای برای انتقال قدرت برق به مقادیر واقعی ولتاژ در هر یک از مراحل چندگانه‌ی انتقال و توزیع عمل می‌کند .از مرحله‌ی تولید در منبع تا ولتاژی که احتیاجات مصرف کننده‌را برآورده می‌کند ،ترانسفورماتورهای متعددی در ایستگاه‌های قدرت و شبکه‌های توزیع برق مورد استفاده قرار می‌گیرند این مجموعه ترانسفورماتورهای متفاوت را می‌توان به دسته‌های گوناگونی تقسیم نمود که
هر یک هدف خاصی را برآورده می‌سازد .این پروژه‌ی پایان نامه به بررسی ترانسفورماتورهای برق قدرت و شرایط خطای مربوط به آن‌ها می‌پردازد .

 http://s6.picofile.com/file/8192514768/%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 500 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید